Ordin nr. 1319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, precum si a modelului de legitimatie a persoanelor imputernicite sa foloseasca modelul de proces-verbal

Prezentul text reprezinta o versiune neoficiala,consolidata si actualizata pana in luna mai 2012, continand modificarile aduse de:
Ordinul 1414/2006, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr.737/2006

Avand in vedere prevederile art. 5 lit. a) si b), ale art. 29-33 din Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 15 si 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic, conform modelului prevazut in anexa nr. 1, precum si modelul de legitimatie de control a personalului imputernicit sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 2
(1) Formularul-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic va fi inseriat in sistem unic de catre Arhivele Nationale.
(2) Arhivele Nationale si unitatile subordonate pastreaza intr-un registru special evidenta proceselor-verbale inseriate si distribuite fiecareia dintre persoanele imputernicite pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniul arhivistic, conform legii.

Art. 3
Structurile Arhivelor Nationale vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1 – PROCES – VERBAL de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul arhivistic
MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Arhivele Nationale
Seria ………. Nr. ……….

Incheiat astazi, ………. luna ……………….. anul ………., la …………………………………………….., din ……………………….

Subsemnatul/Subsemnata/Subsemnatii ……………………………., in calitate de agent/agenti constatator/constatatori in
cadrul Arhivelor Nationale …………………………., imputernicit/imputerniciti cu Legitimatia de control seria ………. nr. …………..,
in baza prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
in urma controlului efectuat in ziua de ……. luna ………….. anul ………, ora ………, la …………………., cu sediul in
localitatea …………………………….., str. …………………………….. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ……….,
judetul/sectorul ………., inmatriculata la ………. sub nr. ………., cod fiscal ………., reprezentata prin domnul/doamna ……….,
cu domiciliul in localitatea …………………., str. ………………….. nr. ………., bl. ………., sc. ………., et. ………., ap. ……….,
judetul/sectorul ………., care se legitimeaza cu act de identitate seria …….. nr. ………., eliberat de ……………., CNP ………….,
in calitate de ………………………………., am constatat urmatoarele: ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
Faptele constatate constituie contraventie/contraventii, prevazuta/prevazute la art. 29 din Legea nr. 16/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare:
1. lit. ……….;
2. lit. ……….;
3. lit. ……….;
4. lit. ……….;
5. lit. ……….,
si se sanctioneaza conform art. 30 alin. 1 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda in
cuantum de:
1. …………………………………….;
2. …………………………………….;
3. …………………………………….;
4. …………………………………….;
5. …………………………………….,
in suma totala de …………………………….. .

Amenda se va achita la Trezoreria ………. in contul nr. ………., iar o copie de pe chitanta se va depune de
contravenient sau se va transmite prin posta, recomandat, in termenul legal, la sediul organului constatator din ………… .
In caz de neachitare a amenzii in termen de 15 zile de la data inmanarii/comunicarii procesului-verbal, se va
proceda la executarea silita conform prevederilor legale.
Alte mentiuni (obiectiuni):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
In conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 32 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile
ulterioare, impotriva prezentului proces-verbal se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau
comunicarii. Plangerea va fi insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei si se va depune la …….. .
Prezentul proces-verbal s-a incheiat in 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a inmanat contravenientului
astazi, ……………………., sau se va comunica acestuia, impreuna cu instiintarea de plata, prin posta, cu confirmare de
primire, in cel mult o luna de la data incheierii.
Contravenientul nu este de fata/refuza/nu poate lua cunostinta despre continutul procesului-verbal, lucru atestat de
martorul ………………………, domiciliat in ………………………., str. ………………….. nr. ……., bl. ……., sc. ……, et. ……, ap. …..,
judetul/sectorul ………., act de identitate …….. seria ……. nr. …………., emis de …………. la data de …………, CNP ………. .
Nu a fost de fata niciun martor, deoarece …………….. .
Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Agent constatator/ Am luat cunostinta. Martor,
Agenti constatatori, Contravenient,

 

ANEXA Nr. 2 – Modelul de legitimatie de control a personalului imputernicit sa constate contraventiile in domeniul arhivistic si sa aplice sanctiunile