Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996

Prezentele Instructiuni reglementeaza organizarea si desfasurarea intregii activitati arhivistice, in mod unitar, la nivelul tuturor creatorilor si detinatorilor de documente, in conformitate cu art. 5, pct. a, din Legea Arhivelor Nationale.

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1
Constituie izvoare istorice si alcatuiesc Fondul Arhivistic National al Romaniei documentele, indiferent de suportul lor, create de-a lungul timpului de organele de stat, organismele publice sau private, economice, sociale, culturale, militare si religioase, precum si de persoanele fizice. Acestor documente statul le asigura protectie speciala, in conditiile Legii Arhivelor Nationale.

Art. 2
Administrarea, supravegherea, dupa caz, si protectia speciala a Fondului Arhivistic National al Romaniei se realizeaza de Arhivele Nationale – unitate bugetara in cadrul Ministerului de Interne. Atributiile acestora se exercita prin compartimentele specializate si directiile judetene ale Arhivelor Nationale.

Art. 3
Persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente raspund de evidenta, inventarierea, selectionarea, pastrarea si folosirea lor, in conditiile prevederilor Legii Arhivelor Nationale.

Art. 4
Persoanele juridice, creatoare si detinatoare de documente, au obligatia de a infiinta compartimente de arhiva, organizate in functie de complexitatea si cantitatea arhivelor pe care le creeaza sau le detin. Desemnarea personalului insarcinat cu activitatea de arhiva, precum si structura si competenta compartimentelor de arhiva vor fi stabilite de conducerea unitatii creatoare si detinatoare de documente, cu avizul de specialitate al Arhivelor Nationale sau, dupa caz, al directiilor judetene ale Arhivelor Nationale.
Fac exceptie de la aceste prevederi Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, alte organe cu atributii in domeniul sigurantei nationale.
Formarea, perfectionarea si atestarea personalului compartimentului de arhiva se realizeaza prin Scoala Nationala de Perfectionare Arhivistica, contra cost.

Art. 5
Atributiile personalului compartimentului de arhiva sunt:
a) initiaza si organizeaza activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor, in cadrul unitatii respective; asigura legatura cu Arhivele Nationale, in vederea verificarii si confirmarii nomenclatorului’, urmareste modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
b) verifica si preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite; intocmeste inventare pentru documentele fara evidenta (anexa nr. 2), aflate in depozit; asigura evidenta tuturor documentelor intrate si iesite din depozitul de arhiva, pe baza registrului de evidenta curenta (anexa nr. 3);
c) seful compartimentului de arhiva este secretarul comisiei de selectionare si, in aceasta calitate, convoaca comisia in vederea analizarii dosarelor cu termene de pastrare expirate si care, in principiu, pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; intocmeste formele prevazute de lege pentru confirmarea lucrarii de catre Arhivele Nationale; asigura predarea integrala a arhivei selectionate la unitatile de recuperare;
d) cerceteaza documentele din depozit in vederea eliberarii copiilor si certificatelor solicitate de cetateni pentru dobandirea unor drepturi, in conformitate cu legile in vigoare;
e) pune la dispozitie, pe baza de semnatura, si tine evidenta documentelor imprumutate compartimentelor creatoare; la restituire, verifica integritatea documentului imprumutat; dupa restituire, acestea vor fi reintegrate la fond;
f) organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale, mentine ordinea si asigura curatenia in depozitul de arhiva; solicita conducerii unitatii dotarea corespunzatoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I. s.a.): informeaza conducerea unitatii si propune masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de pastrare si conservare a arhivei;
g) pune la dispozitia delegatului Arhivelor Nationale toate documentele solicitate cu prilejul efectuarii actiunii de control privind situatia arhivelor de la creatori;
h) pregateste documentele (cu valoare istorica) si inventarele acestora, in vederea predarii la Arhivele Nationale, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale.

Art. 6
Creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, Arhivelor Nationale sau, dupa caz, directiilor judetene ale Arhivelor Nationale, infiintarea, reorganizarea sau oricare alte modificari survenite in activitatea institutiei, cu implicatii asupra compartimentului de arhiva.

Art. 7
Arhivele Nationale si directiile judetene controleaza aplicarea si respectarea prevederilor legislatiei in vigoare, pe linia muncii de arhiva si stabilesc masurile ce se impun, potrivit legii.

Capitolul II – Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente

A. Evidenta documentelor

Art. 8
Creatorii de documente sunt obligati sa inregistreze toate documentele intrate, iesite ori intocmite pentru uz intern

Art. 9
inregistrarea documentelor se face la registratura generala, fie intr-un singur registru de intrare-iesire, fie, concomitent, in mai multe, fara ca numerele de inregistrare date documentelor sa se repete.
Cand creatorul de documente primeste, emite si intocmeste pentru uz intern un numar mare de documente, inregistrarea acestora se poate face si la fiecare compartiment de munca In aceasta situatie, la registratura generala se inscrie numarul de inregistrare atribuit de expeditor si denumirea compartimentului la care se repartizeaza spre inregistrare si rezolvare.
Inregistrarea documentelor se efectueaza cronologic, in ordinea primirii lor.
Inregistrarea documentelor incepe de la l ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.
La inregistrarea documentelor se vor preciza urmatoarele clemente: numarul de inregistrare, data inregistrarii, numarul si data documentului date de emitent, numarul filelor documentului, numarul anexelor, emitentul, continutul documentului in rezumat, compartimentul caruia i s-a repartizat, data expedierii, modul rezolvarii, destinatarul, numarul de inregistrare al documentului la care se conexeaza si indicativul dosarului dupa nomenclator, care se va stabili si completa in registru dupa rezolvarea documentului.
Documentele care se refera la aceeasi problema se conexeaza la primul document inregistrat; in dreptul fiecarui document conexat se trece, in rubrica corespunzatoare, numarul de inregistrare al documentului la care se face conexarea.
Documentele expediate din oficiu si cele intocmite pentru uz intern se inregistreaza ca si documentele intrate, completandu-se coloanele adecvate.
In cazul documentelor expediate ca raspuns, acestea vor primi numarul de inregistrare al documentului la care se raspunde.

B. Gruparea documentelor in dosare

Art. 10
Anual, documentele se grupeaza in dosare, potrivit problemelor si termenelor de pastrare stabilite prin nomenclatorul dosarelor.

a) Intocmirea nomenclatorului dosarelor

Art. 11
Nomenclatorul dosarelor se intocmeste de catre fiecare creator pentru documentele proprii, dupa modelul din anexa nr. 1.
Nomenclatorul se intocmeste sub forma unui tabel in care se inscriu, pe compartimente de munca, categoriile de documente grupate pe probleme si termene de pastrare.
In prima rubrica a nomenclatorului se trec denumirile compartimentelor de munca, in ordinea in care figureaza in schema de organizare a creatorului, si se numeroteaza cu cifre romane.
In rubrica a doua se trec subdiviziunile compartimentelor de munca si se numeroteaza cu litere majuscule.
In rubrica a treia se trece, in rezumat, continutul documentelor ce constituie dosarul, fiecare dosar numerotandu-se cu cifre arabe, incepand cu nr. l la fiecare compartiment de munca.
In nomenclator se trec si registrele, cartotecile, condicile si alte materiale preconstituite
Cifra romana, litera majuscula si cifra araba formeaza indicativul dosarului. Acesta poate fi format numai din litera majuscula si cifra araba sau numai din cifra araba, daca creatorul are ca parti componente numai compartimente de munca fara subdiviziuni sau nici compartimente de munca.
La inregistrarea documentelor, indicativul dosarului va figura in registrul de intrare-iesire, la rubrica rezervata acestuia, ca si pe fiecare document in parte.
In rubrica a patra a nomenclatorului se inscrie termenul de pastrare. Stabilirea lui se face tinandu-se seama de legile in vigoare, de importanta practica pentru activitatea creatorului de documente si, in mod deosebit, de importanta stiintifica a informatiilor pe care !e contin documentele.
In dreptul grupelor de documente care se pastreaza permanent se trece cuvantul “permanent” (prescurtat “P”), iar pentru acelea care se pastreaza temporar, cifra araba care reprezinta numarul anilor cat se pastreaza (l, 3, 5, K) etc.). Daca termenul de pastrare al unor grupe de documente nu poate fi stabilit cu certitudine, in momentul intocmirii nomenclatorului, sau daca exista motive sa se presupuna ca, in anumite conjuncturi, informatiile documentelor pot avea importanta stiintifica, langa termenul de pastrare temporara se mentioneaza “C.S.” (comisie de selectionare). La expirarea termenului de pastrare, aceste documente vor fi analizate de comisia de selectionare si, dupa caz, pot fi propuse pentru eliminare sau retinute permanent.
Intr-un dosar se grupeaza documente referitoare la aceeasi problema, cu acelasi termen de pastrare. In cazul acelorasi genuri de documente, intocmite pe perioade de timp diferite si, respectiv, cu, termene de pastrare diferite (planuri, dari de seama lunare, trimestriale, anuale s.a.), se constituie dosare separate, pentru fiecare termen de pastrare.

Art. 12
Nomenclatorul dosarelor nu se modifica anual, ci numai atunci cand se produc schimbari in structura creatorului de documente. Daca se infiinteaza noi compartimente de munca sau subdiviziuni, nomenclatorul se completeaza cu denumirea acestora si cu dosarele nou create. In cazul compartimentelor de munca sau subdiviziunilor lor care isi dezvolta activitatea creand alte grupe de documente decat cele prevazute initial, nomenclatorul se completeaza cu noile dosare.

Art. 13
Seful fiecarui compartiment raspunde de intocmirea proiectului de nomenclator pentru documentele specifice compartimentului respectiv. Aceste proiecte se centralizeaza de seful compartimentului de arhiva si se inainteaza, in doua exemplare, spre aprobare si confirmare.

Art. 14
Nomenclatorul se aproba de catre conducerea unitatii creatoare de documente si se confirma, la nivel central, de Arhivele Nationale si, la nivel local, de directiile judetene ale Arhivelor Nationale.

Art. 15
Dupa confirmare, nomenclatorul va fi difuzat la toate compartimentele, in vederea aplicarii lui.

b) Constituirea dosarelor

Art. 16
Dupa rezolvarea lor, documentele se grupeaza in dosare, potrivit nomenclatorului si se predau la compartimentul de arhiva, in al doilea an de la constituire.

Art. 17
In vederea predarii dosarelor la compartimentul de arhiva se efectueaza urmatoarele operatiuni:

 • documentele cuprinse in dosar se ordoneaza cronologic sau, in cazuri speciale, dupa alte criterii (alfabetic, geografic etc.); cand in constituirea dosarului se foloseste ordinea cronologica, actele mai vechi trebuie sa se afle deasupra si cele mai noi dedesubt;
 • se indeparteaza acele, clamele, agrafele metalice, filele nescrise, dubletele.
 • documentele din fiecare dosar se leaga in coperte de carton, in asa fel incat sa se asigure citirea completa a textului, datelor si rezolutiilor;
 • dosarele nu trebuie sa aiba mai mult de 250 – 300 file; in cazul depasirii acestui numar, se constituie mai multe volume ale aceluiasi dosar;
 • filele dosarelor se numeroteaza in coltul din dreapta sus, cu creion negru; in cazul dosarelor compuse din mai multe volume, filele se numeroteaza incepand cu numarul l pentru fiecare volum;
 • pe coperta dosarului se inscriu: denumirea unitatii si a compartimentului creator, numarul de dosar din inventar, anul, indicativul din nomenclator, datele de inceput si de sfarsit, numarul de file, volumul si termenul de pastrare;
 • pe o foaie nescrisa, adaugata la sfarsitul dosarului, sau pe prima pagina nescrisa a registrelor si condicilor, lucratorul de Ia compartimentul creator al dosarului face urmatoarea certificare: “Prezentul dosar (registru, condica) contine … file”, in cifre si , intre paranteze, in litere, dupa care semneaza si pune data certificarii.

  C. Inventarierea dosarelor. Predarea la compartimentul de arhiva

  Art. 18
  Dosarele se depun la compartimentul de arhiva pe baza de inventare, intocmite dupa modelul prezentat in anexa nr. 2. Inventarul cuprinde toate dosarele cu acelasi termen de pastrare, create in cursul unui an, de catre un compartiment de munca. Astfel, fiecare compartiment va intocmi atatea inventare cate termene de pastrare sunt prevazute in nomenclator, la compartimentul respectiv.
  In cazul dosarelor formate din mai multe volume, in inventar fiecare volum va primi un numar curent distinct.

  Art. 19
  Inventarele se intocmesc in 3 exemplare pentru documentele nepermanente si in 4 exemplare pentru documentele permanente, dintre care un exemplar ramane la compartimentul care face predarea, iar celelalte se depun o data cu dosarele la compartimentul de arhiva.

  Art. 20
  Dosarele neincheiate in anul respectiv, ca si cele care, din motive justificate, se opresc la compartimentele de munca, se trec in inventarul anului respectiv, cu mentionarea nepredarii lor; in momentul predarii lor ulterioare, in inventar se va mentiona acest lucru.

  Art. 21
  Dosarele care cuprind acte din mai multi ani se vor inventaria la anul de inceput, mentionandu-se in inventar datele extreme.

  Art. 22
  In ce priveste completarea rubricii “Continutul dosarului”, se vor preciza genurile (corespondenta, sinteze, rapoarte, memorii, ordine etc.) de documente, emitentul, destinatarul, problema sau problemele continute si, dupa caz, perioada la care se refera.

  Art. 23
  Constituirea dosarelor, inventarierea si predarea lor intra in obligatia compartimentelor creatoare de documente. Predarea la arhiva generala se face conform unei programari prealabile, stabilita de comun acord intre cele doua compartimente (predator si primitor).

  Art. 24
  La preluare, compartimentul de arhiva verifica fiecare dosar, urmarind respectarea modului de constituire a dosarelor si concordanta intre continutul acestora si datele inscrise in inventar. In cazul constatarii unor neconcordante, ele se aduc la cunostinta compartimentului creator, care efectueaza corecturile ce se impun.

  Art. 25
  Evidenta dosarelor si a inventarelor depuse la compartimentul de arhiva se tine in registrul de evidenta curenta, conform modelului prevazut in anexa nr. 4. In cazul in care compartimentul de arhiva pastreaza si alte fonduri arhivistice, in registrul de evidenta curenta se deschide cate o partida pentru fiecare fond.

  Art. 26
  In registrul de evidenta curenta, la capitolul “Preluari”, se trec, in ordinea preluarii, toate inventarele dosarelor preluate; fiecare inventar se trece separat, sub un alt numar de ordine.
  Pentru fiecare inventar se noteaza:

 • numarul de ordine al inventarului:
 • data preluarii documentelor din inventarul respectiv;
 • denumirea compartimentului de la care provine inventarul;
 • datele extreme ale documentelor;
 • totalul dosarelor din inventar:
 • totalul dosarelor primite efectiv in arhiva din inventarul respectiv:
 • numarul dosarelor lasate la compartiment si depuse ulterior.
  Se va inscrie numarul din inventar al fiecarui dosar retinut de compartiment.
  La capitolul “Iesiri” se trec:
 • data iesirii dosarelor din evidenta:
 • unde s-a predat;
 • denumirea, numarul si data actului pe baza caruia au fost scoase din evidenta;
 • totalul dosarelor iesite.

  Art. 27
  Scoaterea dosarelor din evidenta arhivei se face cu aprobarea conducerii creatorilor sau detinatorilor de documente si cu confirmarea Arhivelor Nationale, in urma selectionarii, transferului catre alta unitate detinatoare sau ca urmare a distrugerii provocate de evenimente neprevazute.

  Art. 28
  Dosarele sunt scoase din evidenta arhivei pe baza unuia din urmatoarele acte. dupa caz.:

 • proces-verbal de selectionare (conform anexei nr. 5);
 • proces-verbal de predare-preluare (conform anexei nr. 6);
 • proces-verbal de ” constatare a deteriorarii complete a documentelor sau a lipsei acestora.
  Docmentele deteriorate vor fi scoase din evidenta in urma propunerii comisiei de selectionare, aprobata de conducerea unitatii creatoare sau detinatoare si confirmata de Arhivele Nationale.

  D. Selectionarea documentelor

  Art. 29
  In cadrul fiecarei unitati creatoare si detinatoare de documente functioneaza cate o comisie de selectionare, numita prin decizia sau ordinul conducatorului unitatii respective.

  Art. 30
  Comisia de selectionare este compusa din presedinte, secretar si un numar impar de membri, numiti din randul specialistilor proprii, reprezentand principalele compartimente creatoare de arhiva.
  Seful compartimentului de arhiva este de drept secretarul comisiei de selectionare.

  Art. 31
  Anual sau ori de cate ori este nevoie, la sesizarea secretarului, presedintele convoaca comisia de selectionare.
  Secretarul prezinta comisiei inventarele dosarelor cu termene de pastrare expirate.
  In aprecierea importantei documentelor, comisia de selectionare are in vedere respectarea termenelor de pastrare a documentelor, prevazute in nomenclatorul dosarelor, acordand o atentie deosebita celor care au, pe langa termenul de pastrare, mentiunea “C.S.”.
  Cand comisia de selectionare constata greseli de incadrare a documentelor la termenele de pastrare sau stabileste ca unele din acestea sa fie pastrate permanent, ele se trec in inventarele corespunzatoare termenului lor de pastrare, la anul si compartimentul de munca respectiv.
  La incheierea lucrarilor, comisia intocmeste procesul-verbal model anexa nr. 5, care se inainteaza spre aprobare conducerii unitatii.

  Art. 32
  Comisia efectueaza selectionarea atat a documentelor create de unitatea respectiva, cat si a celor create de alte unitati si pastrate in depozitul unitatii.

  Art. 33
  Inventarele dosarelor propuse de comisia de selectionare spre a fi eliminate, insotite de procesul-verbal aprobat de conducerea unitatii si de inventarul documentelor permanente create in perioada pentru care se efectueaza selectionarea (cate un exemplar) se inainteaza, cu adresa inregistrata, pentru confirmare, la Arhivele Nationale, in cazul unitatilor centrale, sau la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, in cazul unitatilor locale

  Art. 34
  Arhivele Nationale sau directiile judetene pot hotari pastrarea permanenta a unor dosare, chiar daca. potrivit nomenclatorului, acestea au termene de pastrare temporara.

  Art. 35
  Documentele se pastreaza, in ordine, pe rafturi pentru a fi verificate de organele de control ale Arhivelor Nationale, in vederea confirmarii lucrarii de selectionare. Matricele sigilare (sigilii, stampile, parafe), confectionate din metal, cauciuc sau orice alte materiale, se inventariaza, in ordinea darii lor in folosinta, intr-un registru, dupa modelul prezentai in anexa nr. 6.

  Art. 36
  Selectionarea matricelor sigilare scoase din uz se efectueaza de catre comisiile de selectionare, pe baza de proces-verbal insotit de inventar, cu confirmarea Arhivelor Nationale.
  Aprecierea valorii istorice a matricelor sigilare scoase din uz se face indiferent de suportul acestora, intrucat la stabilirea valorii se au in vedere si alte elemente: insemnele si inscrisul din campul sigilar, valoarea artistica, frecventa s.a.

  E. Ordonarea, inventarierea si selectionarea documentelor secrete de stat

  Art. 37
  Documentele secrete de stat se inregistreaza manipuleaza, studiaza si pastreaza potrivit actelor normative in vigoare privind apararea secretului de stat.

  Art. 38
  Gruparea in dosare, inventarierea si selectionare! se fac potrivit prezentelor Instructiuni, cu urmatoarele precizari:

 • gruparea documentelor in dosare se face pe baza nomenclatorului, in care se cuprind si categoriile de documente din listele de date si informatii secrete de stat.
 • gruparea documentelor secrete in dosare se face separat de cele nesecrete;
 • documentele secrete de serviciu si nesecrete, care fac corp comun cu documentele secrete de stat (situatii, grafice, schite, labele) si care nu pot fi separate, vor intra in componenta dosarului cu documente secrete de stat;
 • gruparea documentelor secrete de stat in dosare, legarea acestora, numerotarea filelor si certificarea se fac in anul urmator crearii lor, la compartimentul special, urmand a se preda compartimentului de arhiva, pe baza de inventare, la expirarea caracterului secret. Pastrarea si selectionarea lor la compartimentul de arhiva se fac in acelasi mod ca la documentele nesecrete.

  Art. 39
  Documentele secrete de stat care isi pastreaza acest caracter si dupa expirarea termenului de pastrare prevazut in nomenclator se selectioneaza la compartimentul special de catre o comisie de selectionare avand in componenta persoane care au acces ia date, informatii si documente secrete de stat. Seful compartimentului special va face parte din aceasta comisie.
  La selectionarea documentelor secrete de stat se vor respecta prevederile prezentelor Instructiuni.

  F. Operatiuni arhivistice la documentele neconstituite pe probleme si termene de pastrare

  Art. 40
  Documentele care se gasesc in arhiva neconstituite conform nomenclatorului se ordoneaza, inventariaza si selectioneaza a compartimentul de arhiva. In acest sens se au in vedere:

 • determinarea apartenentei la fond (fondarea), tinandu-se seama de denumirea destinatarului, stampila de inregistrare, rezolutie sau note tergale continutul actului;
 • ordonarea documentelor in cadrul fondului, dupa un criteriu stabilit (pe am si compartimente de munca, iar in cadrul compartimentului, pe probleme; pe compartimente si ani, iar in cadrul anului pe probleme, alfabetic s.a.).
  In cazul in care un dosar cuprinde documente din mai multi ani se ordoneaza la anul cel mai vechi al dosarului, fara a se lua in consideratie datele documentelor anexate.
  Numerotarea dosarelor se face incepand cu numarul 1, pe fiecare an.

  Art. 41
  In carul in care documentele nu sunt constituite in dosare (foi volante), fondarea se efectueaza dupa criteriile amintite mai sus. Ordonarea documentelor se executa dupa criteriul cronologic, iar apoi se grupeaza pe probleme, in dosare. Constituirea dosarelor se va face conform art. 17:

 • inventarierea dosarelor, registrelor etc. se intocmeste pe ani, indiferent de termenul de pastrare;
 • selectionarea se efectueaza de catre comisia de selectionare pe baza inventarului. Comisia de selectionare cerceteaza dosarele, pozitie cu pozitie, stabilind unitatile arhivistice care se elimina si cele care se retin, acestea prezentand importanta stiintifica si practica.
  Pentru unitatile arhivistice care se propun a fi eliminate se intocmeste un proces-verbal in care se mentioneaza anul crearii documentului si numarul curent al unitatii arhivistice din inventar.

  Art. 42
  Pe parcursul ordonarii documentelor fara evidente, aflate in depozitul de arhiva, se separa documentele de acelasi fel, cu termene de pastrare 1 – 5 ani (boniere, chitantiere, fise de pontaj, condici de prezenta), in vederea eliminarii lor globale, cu ocazia selectionarii, la expirarea termenului de pastrare. Inventarele vor cuprinde: numarul curent, categoria de documente, anii extremi, cantitatea (in metri lineari sau unitati arhivistice), pozitia din nomenclator si termenul de pastrare.

  G. Folosirea documentelor

  Art. 43
  Documentele din Fondul Arhivistic National pot fi folosite pentru cercetare stiintifica, rezolvarea unor lucrari administrative, informari, documentari, eliberarea unor copii, extrase, certificate.
  Documentele din Fondul Arhivistic National pot fi consultate, la cerere, de catre cetateni romani si straini, dupa 30 de ani de la crearea lor. Pentru documentele la care nu s-a implinit acest termen, cercetarea se poate face numai cu aprobarea conducerii unitatii creatoare sau detinatoare.

  Art. 44
  Creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice sau juridice, certificate, copii si extrase dupa documentele pe care le creeaza si le detin, chiar daca nu au indeplinit termenul de 30 de ani, daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant, cum sunt: vechimea in munca, studii, drepturi patrimoniale.

  Art. 45
  Certificatul trebuie sa cuprinda o expunere exacta si clara a datelor rezultate din documente, care sunt in directa legatura cu obiectul cererii. Se vor indica numai datele existente, fara sa se intregeasca perioadele pentru care nu exista documente. Perioadele pentru care lipsesc documente sau nu se gaseste inscris numele solicitantului se vor mentiona in adresa de expediere a certificatului. In certificat se vor indica denumirile documentelor din care s-au extras elementele necesare intocmirii certificatului si, apoi, datele cuprinse in aceste documente
  In certificate nu vor fi expuse concluzii personale sau generalizari in legatura cu continutul documentelor cercetate.
  In certificat datele se expun in ordinea cronologica.
  Redactarea certificatului se face pe baza unui referat scris pe cerere, cu cerneala, intocmit, datat si semnat de persoana care a facut cercetarea.
  Referatul trebuie sa cuprinda denumirea fondului cercetat si cotele unitatilor arhivistice cercetate (anul si numarul din inventar).

  Art. 46
  In cazul in care, la cererea petitionarului sau din dispozitia conducerii unitatii creatoare sau detinatoare, recercetandu-se documentele, se gasesc noi date, se poate elibera fie un nou certificat, mentionandu-se ca il completeaza pe cel anterior, cu indicarea numarului si datei de emitere a precedentului, fie se poate emite un nou certificat, mentionandu-se toate datele, inclusiv cele din certificatul anterior, care se va anula si retrage; noul certificat va primi alt numar de inregistrare.

  Art. 47
  In cazul in care in arhiva nu se gasesc date cu privire la obiectul cererii, aceasta situatie se comunica in scris solicitantului; daca se cunoaste unitatea detinatoare a documentelor ce fac obiectul cererii, cererea in original se trimite spre rezolvare respectivei unitati, comunicandu-i-se si solicitantului acest lucru.
  In textul certificatului nu sunt admise stersaturi sau completari printre randuri. Persoana care a intocmit referatul si seful sau ierarhic poarta raspunderea asupra exactitatii datelor comunicate.
  Copiile sau extrasele se certifica sau, dupa caz, se legalizeaza de unitatea care le elibereaza.
  Certificatele, copiile si extrasele se elibereaza personal solicitantului ori imputernicitului sau legal sau se expediaza prin posta.
  Diplomele, certificatele de studii, actele de stare civila sau alte acte originale personale aflate in dosar se restituie titularului, sub semnatura, retinandu-se la dosar o copie certificata de responsabilul arhivei.
  Evidenta cererilor se tine pe baza de fise intocmite pentru fiecare solicitant in parte. Fisa va cuprinde: numele si prenumele solicitantului, numarul si data de inregistrare a cererii. Fisele se ordoneaza alfabetic. In cazul in care dotarea permite, sa se creeze un subsistem arhivistic computerizat de evidenta si regasire a cererilor si actelor eliberate.

  Art. 48
  Scoaterea documentelor din depozitul de arhiva, pentru cercetare, se consemneaza intr-un registru de depozit, conform anexei nr. 8. In locul dosarului scos pentru cercetare se va introduce in raft o fisa de control, conform anexei nr. 9; fisa se va anula la rearhivarea dosarului.

  II. Ordonarea, inventarierea, selectionarea si valorificarea documentelor tehnice si de inregistrare tehnica

  Art. 49
  Prin documente tehnice si de inregistrare tehnica, in spiritul Legii Arhivelor Nationale, se intelege: totalitatea actelor purtatoare de informatie tehnica sau produse ale actiunii de inregistrare tehnica pe suporti magnetici, fotosensibili sau din hartie tratata special etc.

  Art. 50
  Prevederile acestui capitol se aplica in cazurile speciale ale arhivelor tehnice si de inregistrare.

  Art. 51
  Documentele tehnice si de inregistrare, indiferent de natura informatiilor, a suportului sau a scrisului, se inregistreaza Ia intrarea, crearea sau iesirea lor, dupa caz. inregistrarea se poate face fie pe baza de registru de intrare-iesire, fie pe calculator, intr-un fisier special, fie prin alte mijloace moderne de inregistrare, intr-o registratura generala, ori pe compartimente, cu conditia asigurarii regasirii rapide a documentelor in circulatia lor de la intrare/creare la iesire/arhivare.

  Art. 52
  O data inregistrat, documentul poate deveni o piesa intr-un grupaj sau temei pentru crearea unei unitati arhivistice, notiune definibila prin totalitatea documentelor care se refera la o problema data si se constituie ca unitate de pastrare.

  Art. 53
  Unitatile arhivistice constituite de compartimentele de lucru (servicii, birouri, laboratoare etc.) se predau Ia arhiva in al doilea an dupa crearea lor sau in al doilea an dupa ce procesul tehnic, pentru care au fost intocmite, a fost incheiat.
  Predarea se face pe baza de proces-verbal (anexa nr. 3) si inventare (anexa nr. 2).

  Art. 54
  Intrarile, ca si iesirile din gestiunea arhivei, se consemneaza in registrul de evidenta curenta, intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

  Art. 55
  Lucratorii de arhiva au raspundere civila si penala pentru documentele pe care le au in gestiune.

  Prelucrarea arhivistica

  Art. 56
  intreaga activitate desfasurata asupra documentelor tehnice si de inregistrare se realizeaza cu respectarea principiilor generale – “unitatea fondurilor”, “respectul fata de creatorul de fond si sistemul sau de organizare” si “drepturile comunitatilor locale asupra documentelor proprii” – precum si a celor specifice arhivelor tehnice si de inregistrare: “compatibilitatea sistemelor” si prioritatea conservarii asupra tuturor celorlalte principii, criterii, modalitati.
  In acest sens, toate documentele create de o societate, institutie, familie sau persoana fizica (fonduri arhivistice), ori selectionate de o institutie, familie sau persoana fizica (colectie) trebuie sa se pastreze intr-un singur loc, sub o singura gestiune si prelucrare (principiul unitatii fondurilor).
  In acelasi timp, este necesar sa se respecte succesiunea unitatilor arhivistice in fond (sau colectie), potrivit sistemului de organizare dat de creator (principiul respectului fata de creator).
  Totodata, fondurile si colectiile arhivistice se impun a fi pastrate in zona geografica in care au fost create (principiul dreptului comunitatilor locale).
  Pe de alta parte, avand in vedere ca arhivele tehnice si de inregistrare se prezinta in cele mai dese cazuri pe suporti de diferite naturi si care din aceasta cauza impun conditii de pastrare specifice (principiul prioritatii conservarii), este necesara gasirea unor forme de administrare care sa asigure compatibilitatea sistemului cu traditie arhivistica (principiul compatibilitatii sistemelor).

  Art. 57
  Documentele tehnice si de inregistrare pot aparea incidental in interiorul unui fond clasic sau pot constitui fonduri si colectii integrale.

  Prelucrarea documentelor tehnice si de inregistrare incidentale

  Art. 58
  Documentele tehnice si de inregistrare incidentale pot aparea fie ca ilustratii cuprinse in text, fie ca anexe, fie ca unitati arhivistice de sine statatoare.
  Cand documentele sunt |n text, ca ilustratie sau ca anexa, ele se vor ordona, inventaria, eventual selectiona, impreuna cu unitatea arhivistica in care sunt incorporate.
  In cazul in care documentul tehnic si de inregistrare este o unitate sau mai multe unitati arhivistice incidentale, ele se vor constitui in parte structurala separata, ordonate pe baza criteriului cronologic sau a criteriului tematic (si in cadrul lui, cronologic).

  Prelucrarea fondurilor si colectiilor constituite integral din documente tehnice si de inregistrare

  Art. 59
  Desi in mod teoretic documentele tehnice si de inregistrare nu formeaza singure fondul arhivistic al institutiei creatoare, ci numai o structura a acestuia, in mod practic ele se organizeaza separat. Motivele acestei separatii sunt determinate atat de natura suportului si deci a conservarii, cat si de regimul de consultare si valorificare.

  a) Ordonarea

  Art. 60
  Ordonarea documentelor tehnice si de inregistrare se face conform structurii organizatorice a creatorului de fond, dupa natura suportului si in cadrul acesteia, pe baza criteriilor:

 • cronologic;
 • zona geografica sau grad geografic;
 • categorie de document;
 • alfabetic;
 • tematic;
 • forma;
 • format;
 • scara;
 • faza de proiect;
 • alte criterii.

  Art. 61
  Criteriile de ordonare se pot combina in cursul actiunii, in functie de natura informatiei, solicitarea vitezei de acces, conservarea documentelor.
  Astfel, documentele de cercetare teoretica se ordoneaza cronologic – dupa data lansarii temei de cercetare – si in cadrul cronologiei, alfabetic sau tematic, ori tematic si in interiorul tematicii, cronologic si/sau alfabetic; documentele de proiectare-dezvoltare se ordoneaza cronologic, dupa forma – in parte scrisa si parte desenata, eventual inregistrarile experimentale – iar partea desenata, mai ales dupa format, scara; documentele climatologice se ordoneaza dupa categoria de act (T.M.) si in cadrul acesteia, alfabetic, pe statii si apoi cronologic; documentele cartografice geologice, pe zona geografica – sau grad – apoi pe scara de proportii, in sfarsit cronologic ele.

  Art. 62
  Succesiunea criteriilor de ordonare se stabileste de catre creatori intr-un sistem logic, mentinut consecvent in intreaga prelucrare a fondului. Ea se mentioneaza fie intr-un plan metodic de lucru – in cadrul fondurilor inchise, aflate la diversi detinatori, fie in regulamentul de functionare a arhivei, in cadrul fondurilor deschise aflate la creatori.

  Art. 63
  Actiunea de ordonare propriuzisa consta in asezarea unitatilor arhivistice, pe rafturi sau in alt mobilier specific, in ordinea prestabilita prin planurile metodice de lucru sau regulamentul mentionat la articolul precedent.

  b) Cotarea unitatilor arhivistice si inventarierea lor

  Art. 64
  Odata terminata ordonarea sau concomitent cu ordonarea unitatilor arhivistice. se trece la inventarierea si cotarea documentelor. Fiecare unitate (totalitatea documentelor constituite intr-un dosar, o rola ori inregistrate pe o banda sau un disc magnetic/optic, pastrate intr-o mapa/sul, fiind legate prin continut/tema unele de celelalte) primeste o cota, reprezentata prin numarul curent de inventar
  Se excepteaza de la prevederea din alineatul anterior institutiile din proiectare-dezvoltare, care dau aceeasi cota atat la partea scrisa, cat si la partea desenata (sau de inregistrari de laborator), la care se adauga un simbol alfabetic sau numeral.

  Art. 65
  Inventarierea documentelor tehnice si de inregistrare se poate executa fie cronologic (in ordinea intrarii lor in arhiva ) , deci de la l la n , anual , fie pe structuri organizatorice si apoi cronologic , fie pe categorii de acte si cronologic , fie alfabetic si cronologic.
  In cursul inventarierii se consemneaza : cota documentului (nr. curent din inventar ) ; continutul pe scurt al documentului sau gruparii de documente ; nr. file ; nr. file + nr. foi volante ; desen sau nr. inregistrari experimentale ; lungimea (in cazul rolelor de microfilm, film, banda) ori durata Ia turatia n ;. anii extremi ai documentelor; obsedatii.
  In cazul documentelor cartografice si planurilor tehnice la rubricatia inventarului se adauga scara (de reductie cartografica) , masurile suportului, tehnica de realizare , eventual autorul
  In cazul documentelor stiintifice , cinematografice , orale si de proiectare (mai ales cele de arhitectura ) se mentioneaza ori in cuprinsul rezumatului , ori ca rubricatie separata coordonatorul lucrarii, respectiv principalii realizatori (elementele de generic).
  In cazul documentelor fotografice care reprezinta grupuri de persoane, in rezumat vor fi mentionate persoanele surprinse de aparatul fotografic si ocazia care a prilejuit inregistrarea lor pe pelicula.
  La unitatile arhivistice cu cotatii de corespondenta, la observatii se va mentiona locul de pastrare a pieselor suplimentare (desene, inregistrari foto sau magnetice etc.).

  Art. 66
  Inventarele o data incheiate se numeroteaza, certifica si inregistreaza in registrul de evidenta curenta.

  c) Selectionarea

  Art. 67
  Documentele tehnice si de inregistrare, la implinirea termenului de pastrare prevazut in nomenclatorul de arhiva al institutiei creatoare sau detinatoare, intocmit conform art. 11, se pot selectiona, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

  Art. 68
  Avand in vedere atat valoarea documentara prelungita a documentelor tehnice si de inregistrare, cat si cea juridica ( probatorie, mai ales a celor din proiectare-dezvoltare), dar si cea istorica, pentru aceasta categorie de documente procedura de selectionare se prevede in prezentele instructiuni (art. 29 – 35).
  Termenele de pastrare ale documentelor tehnice cuprinse in nomenclatoare se vor pune in concordanta cu prevederile legale privind garantarea produsului pe toata durata existentei si functionarii acestuia.
  Comisiile de selectionare pentru aceste documente vor fi formate din cei mai buni specialisti in domeniul in care lucreaza in sistemul organizatoric al creatorului si vor cuprinde in mod obligatoriu consilierul juridic al institutiei.
  In cazul in care creatorii are in organizare o comisie (consiliu) stiintifica, aceasta trebuie sa-si dea avizul pentru selectionarea arhivelor tehnice si de inregistrare; in cazul institutiilor care nu au un asemenea consiliu, avizul se da de catre consiliul de administratie.

  Art. 69
  Dupa aprobarea lucrarii de selectionare de catre Arhivele Nationale, in inventare, la rubrica observatii, se va mentiona: .Selectionat conform aprobarii Arhivelor Nationale cu nr. …”; totodata, in registrul de evidenta curenta se va inscrie iesirea unitatii arhivistice si cantitatea de arhiva selectionata.

  Art. 70
  Scoaterea din evidenta a unor documente propuse spre selectionare, dar neaprobate de catre comisia de selectionare a Arhivelor Nationale, se considera fapt penal si se sanctioneaza in consecinta.
  In aceeasi categorie se inscrie orice distrugere de documente tehnice si de inregistrare, indiferent de forma de proprietate.

  d) Microfilmarea si alte forme de reproducere pentru asigurare si protectie

  Art. 71
  Avand in vedere, pe de-o parte, rezistenta relativ redusa a suportilor si inregistrarea informatiilor pe suporti, pe de alta parte, pentru asigurarea in caz de catastrofe naturale sau razboi, toti creatorii si detinatorii de arhiva tehnica si de inregistrare vor realiza copii de asigurare pe baza de microfilm sau alte forme de reproducere magnetica (disc, banda s.a.) dupa documentele clasate ca permanente in propriul nomenclator arhivistic.
  O copie pozitiva sau o a doua copie magnetica se poate folosi pentru inlocuirea originalelor in cercetare (microfilme sau copii de protectie).

  Art. 72
  In cazurile in care creatorii sau detinatorul realizeaza actiuni de completare a fondului propriu sau a fondurilor detinute, se realizeaza copii de asigurare si protectie si pentru acestea.

  Art. 73
  Realizarea copiilor de inlocuire (microfilmarea sau reproducerea informatica a unor documente create in cantitati mari si fara valoare documentar-istorica, dar cu valoare practic sau juridica) se poate face numai cu aprobarile de principiu ale Arhivelor Nationale si Ministerului Justitiei.

  Art. 74
  Copiile de microfilm sau magnetice pentru schimb si comercializare se realizeaza potrivit reglementarilor proprii ale institutiilor Creatoare sau detinatoare.

  Art. 75
  Copiile de asigurare se ordoneaza pe fonduri si in ordinea numarului de rola.

  Art. 76
  Evidenta microfilmarii sau a celorlalte mijloace de asigurare si protectie se tine in inventarele fondurilor si colectiilor create si detinute prin inregistrarea la rubrica “Observatii” a numarului rolei si cadrelor unde sunt reproduse unitatile arhivistice respective.

  Art. 77
  Numai copiile de inlocuire se pot selectiona, cu indeplinirea prevederilor legale.
  In cazurile in care se constata deprecierea in timp a copiilor de asigurare, se va actiona pentru recopierea documentelor dupa originale, iar copiile depreciate se vor scadea din evidenta pe baza unui proces-verbal de scoatere din gestiune.

  Art. 78
  Copiile pe microfilm sau alte forme de reproducere, intocmite pentru asigurare, vor fi pastrate in depozite adecvate conservarii acestora, situate, pe cat posibil, intr-o localitate diferita de cea in care isi desfasoara activitatea creatorul sau detinatorul.

  e) Valorificarea informatiilor din documentele tehnice si de inregistrare

  Art. 79
  Valorificarea informatiilor din documentele tehnice si de inregistrare se reglementeaza de catre proprietarul de jure al documentelor, in baza unui regulament de acces aprobat de catre consiliul de administratie.

  Art. 80
  Indiferent de forma de proprietate, delegatul Arhivelor Nationale are drept de acces la toate nivelurile de informatii, cu respectarea prevederilor legale privind secretul de serviciu si celelalte categorii de secret impuse de proprietarul de jure si de facto al documentelor

  I. Pastrarea documentelor; organizarea depozitului de arhiva

  Art. 81
  Creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa pastreze documentele in conditii corespunzatoare, asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii ori comercializarii in alte situatii decat cele prevazute de lege.

  Art. 82
  Documentele de arhiva se pastreaza in depozite construite special sau in incaperi amenajate in acest scop, cu asigurarea conditiilor necesare pentru pastrarea corespunzatoare a documentelor si pentru protectia lor fata de actiunea agentilor de deteriorare: praf, lumina solara, solicitari la uzura mecanica, variatii de temperatura si umiditate, temperaturi excesive, surse de infectie sau intretinere a agentilor biologici, pericol de foc, inundatii sau infiltratii de apa.

  Art. 83
  Noile constructii ale creatorilor si detinatorilor de arhiva vor fi avizate numai in cazul in care au spatii prevazute pentru pastrarea arhivei.
  Elementele de rezistenta ale constructiei vor fi dimensionate conform standardelor in vigoare, tinandu-se seama ca incarcarea cu arhiva (numai in zona rafturilor) se apropie ca valoare de sarcina data de hartia depozitata in vrac.

  Art. 84
  Depozitele vor fi dotate cu rafturi, rastele, dulapuri si alte mijloace de depozitare specifice, de preferinta din metal acoperit cu vopsele stabile, anticorozive si fara emanatii.

  Art. 85
  Dimensionarea elementelor de pastrare a arhivei (rafturi, dulapuri etc.) se va face in functie de dimensiunile materialului suport (hartie, film etc.). ale materialelor de protectie (cutii, containere etc.). ale spatiului din constructie aferent, asigurandu-se accesul la materialul depozitat si posibilitatea unei evacuari rapide in caz de necesitate.
  Se recomanda amplasarea rafturilor perpendicular pe sursa de lumina naturala, iar iluminatul artificial va urmari culoarul dintre rafturi.
  Se vor lua masuri pentru asigurarea stabilitatii sistemelor de depozitare.

  Art. 86
  Intre pereti si rafturi, ca si intre rafturi se asigura un spatiu liber de 0,7 – 0,8 m latime. In depozitele mari se pot organiza si coridoare centrale de 1,5 – 2,0 m latime, pe lungimea sau pe latimea depozitului, pentru manevrarea documentelor.

  Art. 87
  Pentru depozite mai mari de 50 mp este necesara organizarea de camere de lucru langa depozit

  Art. 88
  Toate depozitele de arhiva mai inalte de 2,4 m se doteaza cu scari de arhiva. In functie de necesitati, depozitele pot fi dotate si cu carucioare de transport interior.

  Art. 89
  Pentru protejarea impotriva degradarii, documentele se introduc in cutii de carton, mape, plicuri, tuburi etc. in raport de natura si dimensiunea lor.

  Art. 90
  Asezarea documentelor in rafturi se face pe manseta de indosariere sau pe manseta inferioara.

  Art. 91
  In cazul in care creatorul detine documente de mai multe tipuri (hartie, filme, fotografii, benzi magnetice etc.) acestea se depoziteaza pe categorii, dependente de natura materiala a acestora, astfel incat pastrarea si conservarea lor sa poata fi organizata in mod corespunzator.

  Art. 92
  Depozitele de benzi magnetice nu vor avea in apropiere campuri magnetice.

  Art. 93
  In depozitele de arhiva continand documente scris trebuie sa se asigure un microclimat caracterizat prin temperaturi cuprinse intre 15 – 24� C si umiditati relative de 50 – 60%.

  Art. 94
  Pentru depozitele de materiale fotografice, ca si pentru cele cuprinzand benzi magnetice, temperaturile optime sunt cuprinse intre 14 – 18� C, iar umiditatea relativa de 40 – 50%.

  Art. 95
  Pentru masurarea si urmarirea parametrilor de microclimat, depozitele vor fi dotate cu aparate de control (termometre, higrometre si alte asemenea), iar citirile vor fi consemnate intr-un caiet de depozit.

  Art. 96
  Ferestrele vor fi asigurate impotriva luminii solare prin perdele de doc sau alte sisteme parasolare (geamuri absorbante, obloane etc.).

  Art. 97
  Depozitele, atunci cand nu dispun de instalatii de climatizare sau centrale de ventilatie, se vor aerisi natural. Aceasta aerisire se va efectua atunci cand umiditatea atmosferica se incadreaza in limitele specificate la art. 91, fara a se depasi 1 – 3 schimburi de aer/ora, iar viteza curentului de aer se va inscrie in limitele de O, 1 – 0,3 m/secunda.

  Art. 98
  In timpul operatiunilor de. legatorie aplicate dosarelor se indeparteaza corpurile metalice (ace, agrafe, sine de indosariere ele.); cusatura de legatura se aplica la distanta de cel putin 12 – 15 mm de la partea scrisa spre margine. In cazul in care marginea de indosariere aste mai mica de 15 mm se lipeste o alonja de indosariere.

  Art. 99
  In depozitele de arhiva se vor asigura curatenia si ordinea interioara, pentru a se evita insalubrizarea acestora sau instalarea de focare biologice (rozatoare, insecte, mucegai); in cazul semnalarii pericolului de degradare a documentelor se iau masuri de inlaturare a acestuia, cerandu-se, in cazurile deosebite, sprijinul Arhivelor Nationale.
  Inlaturarea agentilor daunatori se face prin desprafuire, curatire mecanica, dezinsectie si deratizare. Desprafuirea documentelor se face cu peni moi sau tampoane, iar absorbtia prafului rezultat, cu aspiratoare electrice. Dezinfectia, dezinsectia si deratizarea depozitelor de arhiva se fac ori de cate ori este nevoie si cel putin o data la 5 ani.
  Este interzisa pastrarea oricaror alte materiale ce nu apartin depozitelor de arhiva
  Reparatiile interioare, zugravelile si lucrarile de intretinere a depozitului de arhiva se fac ori de cate ori este nevoie, asigurandu-se in permanenta igiena incaperilor si functionarea normala a instalatiilor electrice si sanitare.

  Art. 100
  Pentru prevenirea incendiilor se interzice folosirea focului deschis, a radiatoarelor, resourilor, fumatului in incinta depozitului, precum si utilizarea comutatoarelor, intrerupatoarelor sau altor instalatii electrice defecte.

  Art. 101
  Camerele de lucru, depozitele de arhiva, ca si terenul invecinat constructiei de arhiva vor fi mentinute in ordine si curatenie, cu pastrarea libera a cailor de acces, a locurilor din apropierea gurilor de apa si a instalatiilor de stingere a incendiilor.

  Art. 102
  Depozitele si celelalte incaperi din vecinatatea acestora vor fi prevazute cu stingatoare portabile, cu incarcatura de dioxid de carbon si praf sau gaze inerte, asigurandu-se toate celelalte conditii necesare stingerii incendiilor, prevazute in normele de stat in vigoare.
  Depozitele vor fi prevazute cu mijloace de alarmare si semnalizare antiincendiu, iar dupa caz si cu instalatii de stingere automata a incendiilor.

  Art. 103
  Creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa pastreze in stare perfecta de functionare utilajul si materialele de prevenire si stingere a incendiilor, pe care Ie au in dotare si sa controleze periodic existenta si starea de functionare a acestora.

  Art. 104
  Ferestrele si alte locuri de acces vor fi prevazute cu gratii care sa previna efractia in depozite.

  Art. 105
  La manipularea si transportul documentelor se iau masurile de protectie necesare asigurarii arhivei pe toata durata transportului

  Art. 106
  Creatorii si detinatorii de documente au obligatia sa comunice Arhivelor Nationale sau directiilor judetene intentia de a construi sau amenaja depozite de arhiva, pentru a primi confirmarea locurilor unde urmeaza sa amplaseze depozitele de arhiva.

  Art. 107
  In cazuri deosebite, creatorii si detinatorii de documente pot solicita consultanta de specialitate Arhivelor Nationale si directiilor judetene, dupa caz, pentru organizarea unor masuri de conservare, asigurare si protectie a documentelor pe care le detin.
  Orice situatie de calamitate in depozitele de documente se comunica imediat Arhivelor Nationale sau directiilor judetene, dupa caz.

  Art. 108
  Dosarele preluate de la compartimentele de munca se organizeaza in depozitul de arhiva pe ani si, in cadrul anului, pe compartimente si termene de pastrare, sau pe compartimente si, in cadrul compartimentului, pe ani si pe termene de pastrare.
  Pe rafturi, dosarele se aseaza de sus in jos si de la stanga la dreapta.
  Rafturile si politele se numeroteaza.

  J. Depunerea documentelor la Arhivele Nationale

  Art. 109
  Persoanele juridice creatoare si detinatoare de documente ce fac parte din Fondul Arhivistic National le depun spre pastrare permanenta la Arhivele Nationale sau la directiile judetene ale Arhivelor Nationale, dupa cum urmeaza:

 • documentele scrise, dupa 30 de ani de la crearea lor;
 • documentele tehnice, dupa 50 de ani de la crearea lor;
 • actele de stare civila, dupa 100 de ani de la intocmirea lor;
 • documentele fotografice, precum si peliculele cinematografice, dupa 20 de ani de la crearea lor;
 • matricele sigilare, dupa scoaterea lor din uz.
  Creatorii si detinatorii de documente le pot detine, dupa expirarea termenului de depunere, daca le sunt necesare desfasurarii activitatii, pe baza aprobarii Arhivelor Nationale sau a directiilor judetene, dupa caz.. In aceasta situatie, creatorii si detinatorii de documente sunt obligati sa depuna la Arhivele Nationale sau la directiile judetene cate un exemplar al inventarelor documentelor permanente pe care le detin.

  Art. 110
  Documentele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, certificate si extrase privind drepturile individuale ale cetatenilor, vor fi pastrate de creatori si detinatori.

  Art. 111
  In cazul desfiintarii unei unitati creatoare de documente, fara ca activitatea acesteia sa fie continuata de o alta, seful compartimentului de arhiva intocmeste un proces-verbal in prezenta reprezentantului Arhivelor Nationale, in care se consemneaza: denumirea fondului arhivistic, cantitatea, anii extremi, stadiul de prelucrare (inventariere, selectionare), starea de conservare. Procesul-verbal va fi semnat de seful compartimentului de arhiva din unitatea desfiintata si de membrii comisiei de lichidare; un exemplar al procesului-verbal se preda reprezentantului Arhivelor Nationale. In situatia mai sus prevazuta, documentele cu valoare stiintifica vor fi preluate de Arhivele Nationale sau de directiile judetene, iar cele cu valoare practica, in baza carora se elibereaza copii, extrase si certificate privind drepturile individuale ale cetatenilor vor fi depuse la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale sau la directiile judetene ale acestuia.
  Documentele apartinand Fondului Arhivistic National, o data intrate, potrivit legii, in depozitele Arhivelor Nationale, nu mai pot fi retrase din administrarea acestora.

  Art. 112
  Preluarea documentelor de la creatori si detinatori de catre Arhivele Nationale se efectueaza prin confruntarea inventarelor cu unitatile arhivistice. Totodata, se face si verificarea modului de constituire a mulatilor arhivistice predate, impreuna cu documentele se preiau si inventarele acestora, in trei exemplare. Predarea-preluarea se consemneaza intr-un proces-verbal, intocmit in doua exemplare, conform modelului anexa nr. 6.
  Procesul-verbal se intocmeste si se inregistreaza la unitatea creatoare sau detinatoare, numarul procesului-verbal fiind trecut in registrul de evidenta curenta, in dreptul inventarelor dosarelor predate. Procesul-verbal se inregistreaza si la Arhivele Nationale.
  Un exemplar ramane la unitatea creatoare sau detinatoare, :celelalte merg la Arhivele Nationale.

  K. Raspunderi si sanctiuni

  Art. 113
  Documentele care fac parte din Fondul Arhivistic National sunt bunuri de interes national, carora statul le acorda protectie speciala, pedepsind pe cei ce aduc prejudicii integritatii Fondului Arhivistic National sau nu iau masuri privind evidenta, selectionarea si pastrarea acestor documente conform Legii Arhivelor Nationale.

  Art. 114
  Sustragerea, distrugerea, degradarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic National constituie infractiuni si se pedepsesc conform prevederilor Codului penal.

  Art. 115
  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre imputernicitii Arhivelor Nationale sau ai directiilor judetene ale Arhivelor Nationale.
  Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se pot face plangeri, in termen de 15 zile de la primirea comunicarii, la judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.